Avträden kaserner (Lekomberg)
Från ett brev mellan gruvbolaget och Provinsialläkaren i Ludvika.


Till direktör H Henneman Lekomberg

Förleden har jag telefonledes ringt till Eder och framlagt mina synpunkter på de uthus m m, som höra till de "arbetarkasernerna", de vita vid Lekomberg. Jag hade då ännu inte tittat på avträderna med mera som höra till den röda kasernen därborta. Dessa voro om möjligt sämre. I den röda kasernen bo 6 familjer. Man har där två st avträden. Detta är för lite. Strax bredvid avträderna ligger en slaskgrop av samma sort som vid de vita kasernerna.

Nedanför kasernen mynnar en kloak uppifrån gruvan. Man påstår bestämt att ned genom denna och med fritt utflöde i det öppna diket kommer utom en del vatten, även innehållet från tre klosetter, som finns däruppe. Sedan samlar sig detta i en gammal behållare. Allt detta några meter nedanför kasernen. Jag tar mig friheten att påpeka denna detalj för Eder. Jag är övertygad om att Ni icke har vetskap om förhållandet.

För min del tycker jag det är trevligast om man under hand kan komma överens, utan att draga in andra myndigheter. Giv mig ett förslag om huru Ni vill ordna det lite trevligare och snyggare för de som bo därute. Och föreslå en tid inom vilken detta kan bliva gjort. Jag skall icke göra något vidare åt saken förrän Ni har haft tillfälle att svara och då hoppas jag även att svaret blir till bådas våran belåtenhet.

Ludvika den 12 november 1941
Lars Burman


Lekomberg den 14 november 1941

Herr Provinsialläkare Lars Burman, Ludvika

Med anledning av Eder skrivelse av den 12 ds får jag härmed meddela följande.

Rengörningen av såväl avträden som slaskgropar påbörjades dagen efter Edert telefonsamtal med mig.
Jag ämnar låta Grufaktiebolaget Lekomberg bygga ett särskilt avträde för varje familj.

Alla Lekombergs arbetarbostäder äro försedda med vatten- och avloppsledningar. Slaskgroparna äro endast avsedda för köksavfall i fast form. Jag ämnar låta bygga väggar och tak över slaskgroparna för att förhindra, att regnvatten intränger.

Något fast innehåll från klosetterna vid gruvan kan icke komma ned i avloppet nedanför den röda kasernen, då klosettinnehållet passerar en dubbelbassäng, i vilken alla fasta partiklar avsätta sig.  Jag är villig, att låta övertäcka den gamla bassängen jämte till- och avloppsdiken, i första hand med spåntad plank och senare med betongvalv.

De här ovan angivna arbetena räknar jag med att ha slutförda inom 2 månader.
Den arrendator, som skall tömma slaskgroparna och avträden, har erhållit stränga order att oftare och grundligare utföra sitt åliggande.

Från Grufaktiebolaget Lekomberg kommer en skiss över avlopsledningen från gruvan och den röda kasernen att omgående tillsändas Eder. Jag hoppas att de åtgärder som komma att vidtagas skola vara tillfredställande och emotser med intresse Edert svar.

Högaktningsfullt
HH


Till Direktör H Henneman Sörvik

Tack för Edert tillmötesgående svar.

Angående avträderna tar jag för givet att Ni göra dessa lika snygga och prydliga som i Sörvik med buttar stående på betongplint o s v. Sedan blir det inte nådigt att vara råtta i det avträdet.

Angående slaskgropar måste jag nä

mna att dessa numera äro ett dystert minne av en tid som gått. Man har för sopor övergått till plåtkärl som stå på ett underlag av betong eller annat slag. Plåtkärlet täckes med lock. Lätt att tömma och hålla snyggt. Och viktigast av allt är att råttorna inte få någon mat. De försvinna. Jag skulle därför vilja föreslå Eder att övergå till en sådan mera modern anordning för att på så sätt plåga ut råttorna och minska den tråkiga lukt som sommartid ligger bredvid dylika gropar.

Säkert vore det tacknämligt för dem som bo i röda kasern om kanalen och bassängen bleve överbyggda. Jag ber att få tacka Eder än en gång för allt tillmötesgående.

Ludvika den 18/11 1941
Lars Burman, Provinsialläkare i Ludvika.

Foto: N-E Nordqvist
Anmärkning: "Röda kasern" är den byggnad, som fanns strax nedanför utsiktspunkten, numera finns bara grunden kvar, bilden ovan.  Vi säger ofta att det var ungkarlsbaracken. Det var många som bodde i det här huset när gruvepoken i Lekomberg startade. Här bodde även elever på Brunnsviks Folkhögskola under en tid när det var bostadsbrist i bygden.