Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Eko-templet vid Prästhyttan

Eko-templet vid Prästhyttan

 

Vid Gamla Prästhyttan har det omkring år 2010 bildats ett "Eko-tempel" inom Svenska kyrkan, även kallad för "Kyrka utan tak". Där markägaren välvilligt har avsatt ett område för dess verksamhet. Nu ligger detta Eko-tempel i ett område som bör bevaras inom kulturvården. Här har människor förr trampat sina stigar och hästfororna dragit slädar med kolen från de otaliga milorna till hyttans drift sedan lång tid tillbaka. En för oss ofattbar verksamhet av alla våra förfäder vid Wimmelbäcken, ett gammalt, urtida namn på Prästhyttan. Detta Prästhyttan har på 1830-talet än en gång fått byta namn till Gamla Prästhyttan. Anledningen till namnbytet är att Nya Prästhyttan uppstod år 1830 vid Vännebo.

Verksamheten har varit stor på den tiden, då hyttan vid Prästhyttan är enligt Grangärde församlings minnesbok byggd år 1640 eller 1648 under ledning av Kyrkoherde Peder Folkernius.

I husförhörslängderna från Grangärde församling kan jag finna att i juli månad, år 1602 flyttade en Olof Persson till Prästhyttan. Tråkigt nog kan jag inte tolka varifrån han kommer. Vad jag däremot kan tolka av prästernas skrift från den tiden så var han född i november år 1585!

I den svenska psalmboken hittar vi bland psalmförfattarna Jesper Swedberg (1653-1735), som var bördig från Dalarna, teol. professor och domprost i Uppsala, biskop i Skara, en av svenska kyrkans stormän, ivrigt upptagen av arbete med bibeln, psalmbok (33 psalmer) och skolförordningar. Psalmdiktaren Jesper Swedberg ägde Prästhyttan omkring år 1711.

För mig känns det som en hyllning till dagens personer med anknytning till Svenska Kyrkan, som har skapat detta "Eko-tempel" under Guds bara himmel med de stora 100-åriga raka furorna som nu står på platsen. Men dessa hundraåriga furorna var nog inte ens påtänkta, då det var aktivitet på den västra sluttningen ner mot den bäck, som rinner genom området. En cirkel har slutits efter många års frånvaro av kyrkans män och kvinnor vid Gamla Prästhyttan. 

Runt området, i stora högar, nu täckta av mossa och under ståtliga furors rotsystem ligger bevisen från fornstora dagar, slaggen från den övre hyttan. Följ den lilla stigen och njut av dess upplevelse! Här och var ligger blåa slaggstenar från järnframställningen, förmodligen från den tidens moderna hytta. Området runt slagghögarna har ett så tunt skikt av mossor, andra lavar samt dessutom är jordmånen tunn, risken finns att det tar en lång tid för naturen att läka våra onödiga fotspår. Följ den lilla stigen, som går via bron över bäcken, var aktsam om området för de gamla slagghögarna! De har haft sin plats på var sin sida av bäcken i flera århundraden. 

Det är inte många i dagens läge som vet var den oansenliga lilla ruinen efter hyttkransen finns, där verksamheten fanns för snart 400 år sedan. Eller om man tänker omkring 15-16 generationer sedan. Varje generation beräknas till 25 år! Det vi inte vet idag, har det funnits aktiviteter längre tillbaka i tiden än från den tiden då Olof Persson flyttade till Prästhyttan?

Hur kom detta Eko-Tempel till? Ludvika församling har här svarat:

För drygt 25 år sedan började Ludvika församling med kyrkvandringar till Grangärde kyrka. Detta har växt ut med andra vandringsresor och olika uteaktiviteter. Så småningom kom namnet "Kyrka utan tak" upp. Detta nappade också Grangärde församling på. Det växte fram mer och mer, till slut föreslog församlingen i Ludvika att vi tillsammans skulle skapa en gudstjänstplats i det fria.

En vision växer fram

Visionen handlar om en kyrka som vill värna om och fördjupa relationen till den Moder Jord vi alla är så beroende av. Under de gångna åren har en allt större  grupp av människor i vår bygd visat intresse av att utforska sambandet mellan vår kristna tro och naturen. För att nu än mer synlig­göra och vidga denna gemenskap har församlingarna i Ludvika och Gränge-Säfsnäs beslutat sig för att söka förverkliga visionen genom sam­arbets­namnet Kyrka Utan Tak. Denna devis har både en praktisk sida men också en tydlig ideologisk förankring.

Att synliggöra visionen

Kyrka Utan Tak vill innefatta alla de olika uteaktiviteter som församlingarna bedriver. Här ryms allt från barn- och ungdomsarbete till vandringar, vildmarksretreater, friluftsgudstjänster och olika förrättningar. Syftet är att skapa en närkontakt med elementen och därigenom öka förutsätt­ningarna för en andlig erfarenhet i naturen. Att skapa opinion för en hållbar utveckling är också en del av visionen. Detta kan ske genom att vi ordnar seminarier eller andra forum för att inspirera varandra. På församlingarnas hemsidor kan du följa vad som händer just nu under rubriken "Kyrka utan tak".

Visionens ideologi

Kyrkan började bokstavligen utan tak. Kyrkans Herre både föddes och dog under bar himmel. Det var utefter dammiga vägar som hängivna människor förde budskapet vidare. Många texter, både i bibeln och senare i kyrkohistorien talar om en förundran inför den fantastiska livsväv som allt och alla är en del av. Kyrka utan tak vill fortsätta det arvet. Vår kristna tro måste ständigt omtolkas efter den tid vi lever i. På ett klot som snart inte längre kan föda alla sina invånare blir just de gröna frågorna viktiga. Mycket forskning visar också att människans inre, hennes själ, behöver hjälp att återskapa det naturliga sambandet med naturen.
Väl inne bland de höga träden är det dags att begrunda själva namnet EkoTemplet. Du befinner dig nu i en nyckelbiotop. Det är ett naturområde som är skyddat mot t.ex. avverkningar. Naturen får här växla i utseende efter egen tid. Att värna om vårt gemensamma eko-logiska sammanhang är en viktigare fråga än någonsin. När du sitter på en av de kluvna stockbänkarna kan du kanske fundera över hur du själv skulle vilja bidra till en bättre eko-logisk hållbar utveckling som vi sedan kan ge i arv till kommande generationer.
Den andra tanken kring ordet Eko syftar på det vi vanligtvis förknippar ordet med — att något ekar tillbaka. Om du sitter här under en längre stund, kanske alldeles tyst, skall du märka att det inom dig kan uppstå något vi kunde kalla eko - naturen talar. Bland många tänkbara tilltal du kan erfara finns ett grundackord som ständigt ljuder: "Du är välkommen hem! Här är du förbehållslöst accepterad som den du är.

Stenarna, vattnet, träden, mossan under fötterna - allt är en del av det eko-logiska famntag ur vilket du föds och en dag skall återvända till".

Avslutningsvis något om den till synes märkliga bokstaven t som återfinns i namnet EkoTemplet. Detta tau-kors var det tecken som den helige Franciskus använde, och som hans efterföljare bär än idag. Franciskus har hjälpt otaliga människor genom historien till att se och förundras över skapelsens skönhet. Hans tro och äkta engagemang har också inspirerat många till aktiva insatser för att skydda en alltmer hotad natur. Vi låter därför hans kärleksfulla arv till eftervärlden också vila över EkoTemplet. 
Texten från Ludvika församling: ©C-A Hagberg.

 

Under lördagen den 24 januari 2015 höll Ludvika församling en vintermässa vid Grangärde och Ludvika församlings Eko-tempel vid Prästhyttan under ledning av Carl-Axel Hagberg. En mässa i vinter­skrud bland de åldriga högresta furorna i sluttningen vid Prästhyttan. Många tankar kommer och går när vi sitter på sluttningen, där gång­stigen upp till Eko-templet kantas av marschaller som glimmar mellan furorna.
Temat för vintermässan var just elden i människans tecken sedan urminnes tider. En eld som brinner, skapar tankar och stillhet, här var den symboliska eldstaden placerad på en ställning på "altarstubben".
Ett 40-tal personer hade hörsammat kallelsen att komma till Eko-templet för att ta del av gudstjänsten i en kyrka utan tak. För att höja stämningen bland deltagarna bjöd fyra damer på a capella sång under den mörka tiden och lite kylslagna kvällen, som avslutades med en fikastund i gemenskap runt elden efteråt.

 

I dag har vi fått en ny prinsessa, så inledde Carl-Axel Hagberg den stund där ett antal människor hade samlas vid Ekotemplet vid Präst­hyttan, där andra varelser passade på att njuta av vår närvaro, myggen.

Temat för dagens sammankomst var vattnet. Där det belystes att hela vårt universum, även människors beroende var av vatten. Vatten finns överallt. Bara man kommer tillräckligt djup så finns grundvattnet. Men bara för att belysa detta tog C-A H en klunk av vattnet från bäcken som kommer från sjöarna uppströms Prästhyttan.

Även av andra skäl blev ju vattnet av vital betydelse då Prästhyttans hyttor var beroende av vattnet från den bäck där prästen tog sin klunk vatten, som enligt egen utsago smakade järn.

Andaktsstunden inleddes med att alla sjöng: "Den blomstertid nu kommer". Brukligt vid Ekotemplet var att avsluta stunden med psalmen "Härlig är jorden ....."

Foto: ©N-E Nordqvist 2015-06-13