Sandbroäng och en del av Strandvallen

Repro: N-E Nordqvist

Text o Källa Kopparbergs läns Lantmäteriet o N-E Nordqvist,

Ordet "Sandbroäng",  en åker som än i dag används i området. Dock numera täckt av en hel del mull

Observera gammal stavning i köpekontraktet.  Karta över ett från Maria Lovisa Nyberg tillhöriga 1/10 mantal Brunnsvik N:o 1 i Ludvika socken , Kopparbergs län avsöndrat jordområde benämnt Strandvallen.
Här har vi det första beviset att gruvbolaget köper området för att släppa ut spillvattnet från anrikningsverket ner mot sjön Väsman.

Afskrift

Undertecknad Maria Lovisa Nyberg försäljer härmed till Grufaktiebolaget Lekomberg ett från mig tillhöriga 1/10 mantal Brunnsvik N:1 i Ludvika socken afsöndrat jordområde om 522,5 ar i areal med läge och gränser i enlighet med af Einar Höök år 1915 av upprättad karta och påföljande villkor:

1) Köpeskillningen utgör tolvtusenfemhundra /12500/ kronor, hvaraf 11000 kronor betalas, sedan genom gravationsbevis styrks, att det försålda området ej besväras af penninginteckning, åliggande det sålunda säljaren att på sin bekostnad ombesörja dödande af fastigheten nu besvärande penninginteckning. Köpeskillningen må af bolaget i sin helhet likvideras genom växel, dock att bolaget ensamt betalar diskonträntan.

2) Bolaget äger att genast tillträda försålda området, men berättigas säljaren att helt och hållet tillgodogöra sig all årets skörd.

3) Säljaren äger rätt att bortföra högst 150 lass matjord från den del av försålda området, som särskilt utmärkta på kartan med bokstäverna a, b, c, och d, skolande bortförande i sin helhet hafva skett före den 15 september 1916.

4) Säljaren medgifver såsom ägare af stamhemmandet bolaget såsom ägare af försålda området rätt att fritt och obehindrat utnyttja sjön Vessman jämväl till utsläppande af spillvatten från bolagets anrikningsverk.

5) Bolaget skall själf vidkännas alla med lagfart å detta köp förenade kostnader, lagfartsstämpel inberäknad, äfvensom kostnaden för den lantmäteriförrättning som fordras för försålda områdets afskiljande från stamfastigheten, samt kostnaden för servitutets intecknande.

Af förestående kontrakt, hvarmed vi förklara oss nöjda, hafva två exemplar upprättas och denna dag oss emellan vexlats.
Kopparberg & Ludvika den 1 oktober 1915
Grufaktiebolaget Lekomberg
A. Nickel
Bevittnas:
Hjalmar Blomberg o Ivan Ekequist

Maria Lovisa Nyberg
Bevittnas:
Nils Nyman o David Andersson

Några funderingar finns angående förvärvet av markområdet som ej verkar vara dokumenterade vid Lantmäteriet i Falun. Under rubriken, "Handlingar rörande laga skifte å inägor och skog till Brunnsvik år 1838".

Upplagt 2020-03-09